Cittadini di lingua slovena

Nuova accoglienza negli uffici dell’Agenzia – Drugačen sprejem v uradih Agencije

Modulistica in lingua slovena - Obrazci v slovenšcini

Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità - Priročnik davčnih olajšav namenjenih odraslim invalidom in otrokom s posebnimi potrebami

Istituito a Trieste uno Sportello Unico
per garantire i diritti della minoranza linguistica slovena

In seguito alla pubblicazione sulla G.U. 276/2007 del DPR del 12/9/07 che ha individuato i Comuni previsti dall’art. 4 della legge 38/2001 - su impulso della Prefettura di Trieste dal 21 dicembre 2007 è in funzione uno Sportello Unico finalizzato a garantire i diritti degli appartenenti alla minoranza linguistica slovena, in particolare per quanto concerne l’uso della propria lingua nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Questi gli uffici che hanno sottoscritto la convenzione in data 12 dicembre 2007: Prefettura e Questura di Trieste, S.I.I.T.3 Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale, Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate e Direzione Regionale delle Dogane per il Friuli Venezia Giulia, ai quali in data 24 settembre 2008 si sono aggiunte le Direzioni provinciali dell’INPS, dell’INAIL e dell’INPDAP.

In particolare l’Ufficio provvede:

  • alla traduzione degli atti presentati in lingua slovena alle amministrazioni della provincia di Trieste; provvede altresì a ricevere direttamente tali atti, tradurli e trasmetterli alle amministrazioni competenti per l’avvio dei procedimenti
  • all’interlocuzione in lingua slovena con i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena che manifestano la volontà di utilizzare tale lingua nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione di cui all’art. 4 della legge 38/2001
  • su richiesta delle amministrazioni di cui all’art. 4, a tradurre dall’italiano in lingua slovena la corrispondenza nonché gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico che hanno per destinatari i cittadini che hanno fatto richiesta del relativo rilascio in lingua italiana e slovena, come previsto dall’art. 8 della legge 38/2001.

Recapiti e orari: in corso di aggiornamento

Per informazioni rivolgersi alla Prefettura di Trieste - Commissariato del Governo - Sportello Unico Statale per gli Sloveni (S.U.S.S.) (collegamento a sito esterno)

V Trstu deluje urad
za uveljavljanje pravic slovenske jezikovne manjšine

Po objavi v Uradnem listu 276/2007 UPR z dne 12.9.2007 G.U. 276/2007 del DPR del 12/9/07, v katerem je naveden seznam občin, v skladu s 4. čl. zakona št. 38/2001 in po predlogu Tržaške Prefekture, od 21. decembra 2007, je začel delovati enotni urad oziroma Državna služba za uveljavljanje pravic pripadnikov slovenske jezikovne manjšine, ki zagotavlja uporabo maternega jezika v odnosu z javnimi upravami.

Dne 12. decembra 2007 so sledeče ustanove podpisale dogovor: Prefektura in Kvestura v Trstu, S.I.I.T. 3 Veneto – Furlanija Juliska krajina – Tridentinska Gornje Poadižje, Deželni šolski urad, deželni ravnateljstvi za Furlanijo Julisko krajino Agencije za prihodke in Agencije za carino, dne 24. septembra 2008 so se jim pridružile še pokrajinske direkcije zavodov INPS, INAIL in INPDAP, 22. aprila 2010 pa je pristopil še Agent za izterjatve Equitalia.

Urad skrbi:

  • za prevod aktov napisanih v slovenskem jeziku in vloženih pri različnih ustanovah s sedežem v tržaški pokrajini; za sprejem dokumentov v slovenskem jeziku, za njihov prevod in posredovanje zadevnim ustanovam za uvedbo postopka;
  • v skladu s 4. členom Z 38/2001, daje možnost pripadnikom slovenske manjšine, da se izražajo v slovenskem jeziku v odnosih z javnimi ustanovami;
  • na zahtevo javnih ustanov navedenih v 4. členu, skrbi za prevod iz italijanščine v slovenščino katerihkoli dokumentov in aktov za javno uporabo, namenjenih državljanom, ki so zaprosili za dvojezično obliko, kot predvideva 8. člen zakona 38/2001.

Naslovi in urniki: trenutno v prenovi

Informacije lahko dobite pri Tržaški Prefekturi – Vladnemu komisarjatu Državno splošno okence za Slovence (S.U.S.S. – DSOS) (povezava preko zunanje spletne strani)