Obrazci (versione in sloveno)

Nadomestna Izjava v zvezl z rtvnarocnino za zasebno rabo  - Modello versione bilingue (italiano/ sloveno)

Vloga za vraČilo rtv naroČnine za zaSebno rabo, PlaČane z obremenitviJo na PoloŽnici za PlaČilo oSKrbe z eleKtriČno energiJo

Cittadini ultra settantacinquenni