Versione in lingua slovena

Kako in kje predložiti prošnjo za pisno vprašanje

 

Prošnja za pisno vprašanje mora vsebovati:

 • identifikacijske podatke davčnega zavezanca ali morebitnega zastopnika (davčna številka)
 • pojasnilo o specifični vrsti vprašanja, natančen opis primera ter analitično razlago konkretne situacije, zaradi katere je vzniknil dvom o interpretaciji (davčni zavezanec se ne sme omejiti le na strnjen in približen prikaz  primera)
 • navedbo zakonov, za katere zavezanec želi tolmačenje, izvajanje ali neuporabo
 • navedbo naslovov, tudi telematskih, na katere naj bo poslan odgovor
 • tolmačenje, ki ga predlaga davčni zavezanec
 • podpis prosilca ali njegovega zakonitega predstavnika oziroma splošnega ali posebnega predstavnika, ki je bil pooblaščen v skladu s 63. členom odloka predsednika republike št. 600 iz leta 1973; v slednjem primeru mora biti pooblastilo priloženo prošnji, če ni navedeno pod črto ali na robu akta.

Ker gre za novost, bo v primeru, da v prošnji zgoraj navedeni potrebni podatki manjkajo, so različni od zahtevanih za identifikacijo prosilca in za natančni opis primera, urad povabil davčnega zavezanca, naj v roku 30 dni poskrbi za ustrezno dopolnitev prošnje z manjkajočimi informacijami.
Prošnje so na navadnem papirju, ker ni obvezano kolkovanje, je treba nasloviti na:

 • Deželno direkcijo, ki je pristojna glede na davčno bivališče prosilca, če gre za zemljiški davek, ali na območju katere deluje pristojni urad za uveljavljanje davčnega zakona, ki je predmet vprašanja, če gre za dajatve, ki se nanašajo na dolžni hipotekarni davek v zvezi s pogodbami, ki so različne od pogodb translativne narave, na dolžni hipotekarni davek in posebne zemljiške davke ter prošnje, katerih predmet je zakon zemljiške narave ali primer zemljiške narave.
 • Oddelek za davčne zavezance (Divisione Contribuenti) izrecno v primeru vprašanj, ki so jih predložili osrednja državna uprava, javne ustanove državnega pomena, subjekti, ki nimajo bivališča na državnem ozemlju (ne glede na imenovanje morebitnega davčnega predstavnika in ne glede na neposredno identifikacijo) in subjekti pomembnejših razsežnosti (z letnim prometom ali dobičkom, ki ni nižji od 100 milijonov evrov).

Za vse vrste vprašanja je določeno, da se prošnja predloži:

 • ročno (na sede žu pristojne Deželne komisije oziroma na oddelku za davkoplačevalce - Divisione Contribuenti, via Giorgione, 106 – 00147 Roma od ponedeljka do petka, od 9h30 do 13h)
 • s priporočeno poštno pošiljko s povratnico
 • telematsko:
 • na naslov PEC (Certificirana elektronska pošta):
   • na naslov PEC Deželne direkcije, (ki je na razpolago na sledeči povezavi – link), ki je pristojna na osnovi davčnega bivališča prosilca, v primeru da gre za zemljiške dajatve, ali na katere območju deluje pristojni urad za uveljavljanje davčnega zakona, ki je predmet vprašanja v primeru dajatev, ki se tičejo dolžnega hipotekarnega davka v zvezi z akti, ki so različni od pogodb translativne narave, hipotekarnih davkov in posebnih zemljiških dajatev ter prošenj, ki imajo za predmet zakone ali primere zemljiške narave.
   • na naslov PEC oddelka za davkoplačevalce - Divisione Contribuenti, (ki je na razpolago na tej povezavi - link), izrecno v primeru vprašanj, ki jih predložijo: osrednja državna uprava, javne ustanove državnega pomena, subjekti, ki nimajo bivališča na državnem ozemlju in ne izkoristijo možnosti pooblaščenega predstavnika na državnem ozemlju  ter subjekti pomembnejših razsežnosti.
 • iz elektronske pošte PEL (Prosta elektronska pošta) na naslednji naslov PEL: div.contr.interpello@agenziaentrate.it, izrecno v primeru, da so vprašanje predložili subjekti nerezidenti, ki ne izkoristijo možnosti svojega davčnega predstavnika na državnem ozemlju.

V primeru telematskega pošiljanja mora biti prošnja podpisana z digitalnim podpisom oziroma ji mora biti priložena kopija osebnega dokumenta, če je podpisana lastnoročno.